Betingelser

Konsert-Service AS refererer i alle tilbud, kontrakter og evt ordrebekreftelser til utleiebetingelser.

Det er leietager sin plikt å sette seg in i gjeldende utleiebetingelser og gjøre seg kjent med de økonomiske konsekvenser ved misslighold og skade :

Her følger utleie betingelsene våre

MERK: Dette gjelder for dryhire (Dvs. utleie av kun utstyr hentet og levert vårt lager) og komplett produksjon der vi leverer utstyr og mannskap.

I tilfeller der Konsert-Service AS sin kunde er artist/management/booking og er vår kontakt med arrangør er det Konsert-Service sin kunde som er pliktet til å videreformidle disse betingelser og gjøre arrangør kjent med disse. Konsert-Service vil i slike tilfelle måtte få en skriftlig godkjenning av arrangør, dersom arrangør ikke aksepterer dette vil Konsert-Service kreve 20 000,- kr i egenandel av vår kunde pr skade ( artist/management/booking ) Evt er det Konsert-Service AS sin representant sin rett å stoppe arrangementet eller sørge for sikker avvikling. Konsert-Service AS kan ikke holdes ansvarlige for dette.

Utleie

  1. All utleie( dry hire ) er fritt hentet og returnert Lysthusvegen 3, 3676 Notodden.
   Besørger Konsert-Service AS transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. Konsert-Service AS har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.
  2. Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med konto skal betaling finne sted (netto) 14 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.
  3. Konsert-Service AS skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan Konsert-Service AS med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi Konsert-Service AS sin representant uhindret tilgang til å hente utstyret.
  4. Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles KonsertService AS senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres leietaker med full pris. Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 5 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen eller annen klar avtale om retur, vil Konsert-Service AS melde utstyret stjålet uten ytterligere purring.
  5. Utstyret hentes etter kl. 12:00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 15:00 dagen etter leieperiodens utløp. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 50% av leieprisen.
  6. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater Konsert-Service AS sitt lager, til det returneres. På anmodning fra leietaker kan Konsert-Service AS tilby forsikring som dekker brann, innbrudd, vannledningsskade samt transport innen Europa (begrenset til oppad 1.500.000,- pr. transportmiddel for alle vanlige transportmidler), som vil bli debitert med 5% av leiebeløpet. Forøvrig er leietaker alene ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 7 og 9 i disse betingelser.
  7. Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av Konsert-Service AS, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser. For tiden er denne 750,- pr time + mva.
  8. Konsert-Service AS har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt Konsert-Service AS innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Konsert-Service AS påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.
  9. Ved leie av utendørs scener gjøres følgende forhold gjeldende:
   Leveransen anses som utført selv om byggingen av scene ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen i Konsert-Service AS. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er sikret med jordspyd, men er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning.

   Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Konsert-Service AS kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller.

   Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra Konsert-Service AS, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt Konsert-Service AS søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra Konsert-Service AS sin side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

  10. Sikkerhet ved innendørs arrangement: Det er arrangør sin plikt å sørge for tilstrekkelig avsperring med barikader/gjerder, eller vakthold rundt tekniske instalasjoner ved mikseposisjon ute i publikums områdene og ved og på scenen.
   Ved evt skader på utstyr er det arrrangør sin plikt å dekke kostnader for evt rens, reprasjon eller erstatnings utstyr dersom vakthold eller sikkerhet med barikader ol ikke er tilfredstillende. Det er Konsert-Service sin representant som til enhver tid har myndighet til å bekrive situasjoner som tilfredstillende eller ikke tilfredstillende. Det er Konsert-Service AS sin plikt å tilby evt arrangør å benytte forsikringen mot slike hendelser, mot at arrangør dekker den gjeldende egenandel, pr i dag 20 000,- kr + mva pr skade.
  11. Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.
  12. I de tilfeller det er avtalt at leietager stiller bærehjelp eller ”Local Crew”, og disse uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 750,- pr time pr manglende bærehjelp.

Avvik fra disse betingelser er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig.